Un altre any, eFoodPrint estarà present a Madrid dins el certamen Fruit Attraction, concretament en el pavelló número 5, stand 5D02C.

Si està interessat en conèixer com registrar dades de camp d’una manera eficient i transformar aquests paràmetres en indicadors econòmics, costos de producció i/o indicadors de sostenibilitat ambiental tals com la petjada hídrica o la petjada de carboni, contacti’ns aquí per poder concertar una reunió en el nostre estand i explicar-li com realitzar-ho.


Un año más, eFoodPrint estará en Madrid en Fruit Attraction, concretamente en el pabellón número 5, stand 5D02C.

Si está interesado en conocer como registrar datos de campo de una manera eficiente y transformar estos datos en indicadores económicos, costes de producción y/o indicadores de sostenibilidad ambiental cómo huella hídrica o huella de carbono, contáctenos aquí para concertar una reunión en nuestro stand y explicarle cómo realizarlo.


Another year, eFoodPrint will be in Madrid in Fruit Attraction , particularly in pavilion 5, stand 5D02C.

If you are interested in learning how to record field data efficiently and transform these data on economic indicators , production costs and / or environmental sustainability indicators how water footprint and carbon footprint, contact us here to arrange a meeting at our booth and explain how to do it.