L’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha aprovat la primera normal internacional sobre la Petjada d’Aigua, la ISO 14046, aquesta estableix directrius per avaluar l’ús del recurs hídric en productes, processos i organitzacions, a més de l’impacte ambiental, durant el seu cicle de vida . Amb ella es busca la millora en la gestió de l’aigua.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha aprobado la primera normal internacional sobre la Huella de Agua, la ISO 14046, ésta establece directrices para evaluar el uso del recurso hídrico en productos, procesos y organizaciones, además del impacto ambiental, durante su ciclo de vida. Con ella se busca la mejora en la gestión del agua. Se estima que su publicación en español se realizará entre julio y agosto.

The International Organization for Standardization (ISO) has approved the first international standard on water footprint, the ISO 14046, it provides guidelines for assessing water use in products, processes and organizations and appraise the environmental impact during the life cycle. It seeks improved water management.